BPMK

2016. évi Gábor Dénes-díjas mérnökök

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében alapított NOVOFER Alapítvány által létesített idei Gábor Dénes-díjakat 2016. december 22-én Budapesten, az Országház épületének Felsőházi termében adták át.

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 28. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és máig több mint kétszázan részesültek ezen elismerésben. A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén, azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra. A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak több mint 25 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).
A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes „külhoni” díjban részesült:
Dr. Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az MTA külső tagja, a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, nevezetesen a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, széleskörű nemzetközi visszhangot kiváltó, a gyakorlati, üzleti életben sokrétűen hasznosítható eredményeiért, melyek a gyógyszertervezésben, az informatika, a szociológia, a szabályozáselmélet, a biokémia és az orvostudomány terén, valamint a humán mobilitás vizsgálatában sikerrel alkalmazhatók, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás hírnevét a világban. Nagysikerű népszerűsítő könyvei közelebb viszik a hálózatkutatás eredményeit a nagyközönséghez. (A Mérnök Újság 2016. október és novemberi számok Könyvajánló rovatában már felhívtuk az olvasóink figyelmét dr. Barabási Albert-László egy-egy nagysikerű szakkönyvére…)

A Kuratórium döntése alapján idén az alábbi hét fő részesült Gábor Dénes-díjban:

Bagaméry István villamosmérnök, a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója, a vállalaton belüli világszínvonalú innovációs műhely létrehozásáért; számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, a világon elsőként piacra vitt, többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád kifejlesztésében, azok sikeres nemzetközi piacra vitelében; és a debreceni új Nukleáris Medicina Központ létrehozása terén elért eredményeiért.
Dr. Simonyi Sándor gépészmérnök a TRIGON Electronica Kft. ügyvezetője, a gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, illetve a  járműkomponensek vizsgálati technológiáinak és tesztberendezéseinek fejlesztése terén elért, hazai és nemzetközi szinten elismert alkotó tevékenységéért, melyeket három önállóan és 27 társszerzőként elnyert szabadalom is fémjelez, s melyeket a hazai KKV szektor eredményesen hasznosít; továbbá az innovációs folyamatok megismertetésében, elterjesztésében, az egyetemi hallgatók gyakorlatorientált képzésében vállalt munkásságáért, a szakmai szervezetekben betöltött szerepéért.
Dr. Babcsán Norbert mérnök-fizikus, az Aluinvent Zrt. alelnöke és technológiai igazgatója, a XXI. század új anyagának, az alumíniumhabok fejlesztése, széleskörű elterjesztése és üzemszerű gyártása területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, hazai és nemzetközi szabadalmakkal is védett innovatív tevékenységéért, konkrétan az új alumíniumhabból készült, mikrometeorit elnyelő panelek, űrtükör szendvicspanelek, irányított hővezetésű panelek termékfejlesztéseinek irányítása, a járműipari haböntvények, robbanásvédelmi panelek és az építőiparban használható alumínium hab burkolati panelek fejlesztése terén elért eredményeiért.
Frank Péter gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója, a korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért, a magyar gazdaság húzóágazatában, a járműgyártásban az elektropneumatikus és az elektromechanikus fékrendszerek, a nehéz haszonjárművek alapvető járműdinamikai szabályozó algoritmusai, az autonóm járművek, a vasúti járművek üzemanyag-fogyasztást optimalizáló rendszerének fejlesztésében vállalt alkotó közreműködéséért, a nemzetközi színtéren működő kutató-fejlesztő kollektíva munkájának sikeres irányításáért, a magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenység bővítéséért.
Dr. Józsa János Balázs építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja, az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért; a tavi, folyami környezetben lejátszódó folyamatok innovatív vizsgálati módszereinek kifejlesztésében és a gyakorlatba való átültetésében; tavaink, folyóink vízgazdálkodási feladatainak megoldását segítő egyetemi és akadémiai kutatói műhely létrehozásában; a nagyfelbontású mérési infrastruktúra és a nemzetközi együttműködések kialakításában; a mikrometeorológiai elmélet kidolgozásában; a vízfolyások vízminőségének modellezhetőségét segítő, meghatározó jellegű alkotó tevékenységéért, mely eredmények a hazai vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben hasznosulnak.
Dr. Berényi Antal orvos, orvos-közgazdász, neurofiziológus, a Szegedi Tudományegyetem Állatorvosi Kar Élettani Intézet egyetemi adjunktusa, az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért eredményeiért, amely egy nagyságrenddel több idegsejt egyidejű megfigyelését teszi lehetővé; a szegedi világszínvonalú idegtudományi laboratórium létrehozásában vállalt meghatározó szerepéért; az automatizált, felügyelet nélküli epilepsziás rohamdetektálási algoritmus és implantálható rohamfelügyeleti rendszer fejlesztése során létrejött alkotásaiért, amely minőségi változást jelent az extracelluláris idegélettan vizsgálatokban; továbbá az idegtudomány területére kiterjedő iskolateremtő tevékenységéért.
Dr. Ürge László vegyész, a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója, a világpiacon is sikeres - a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és előállítását támogató - új termékek és technológiák kidolgozása során nyújtott tudományos közreműködéséért, és a megvalósításhoz szükséges szervezetek létrehozásában és sikeres működtetésében végzett szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért; az Innovációs Oszkár Díjjal is elismert, az áramlásos kémiai technológián alapuló integrált eszköz megalkotásában való részvételéért, és világpiaci bevezetése terén elért jelentős eredményeiért; a hazai innovációs életben példaértékű társadalmi szerepvállalásáért.


A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesült:

Dr. Szabó Csaba Attila villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa, a szélessávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért, a közösségi hálózati technológiák, alkalmazások és szolgáltatások, üzleti modellek innovatív kidolgozásáért és értékteremtő megvalósításáért valamint a tudományos eredményeket bemutató nemzetközi szakmai konferenciák szervezéséért és angol nyelvű folyóiratok létrehozásáért, magas szintű főszerkesztői munkájáért.
Dr. Dolhay Balázs orvos, a Dolhay Klinika Egészségügyi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, a nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén végzett, több évtizedes innovatív fejlesztési, feltalálói tevékenységéért, melynek eredményeként számos, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, az egészségügy területén széles körben hasznosított és keresett termék született.
Dr. Meiszel László vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó, az új műszaki elveken alapuló polipropilén szálgyártási eljárás kidolgozása és a gyártó üzem megvalósítása, az első magyar membrángyártó üzem és kutató bázis létrehozása, a hazai szénszálgyártás előkészítése, az Alkalmazástechnikai Kutató létrehozása terén elért eredményeiért, iparjogvédelmi tudatossággal párosult, példaértékű feltalálói tevékenységéért.

A Kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült:
Dr. Kovács László matematika–fizika szakos középiskolai tanár, főiskolai és egyetemi oktató, fizikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása, védelme és ápolása, továbbá az eredmények közreadása területén végzett, több évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult a tudós nevével fémjelzett szellemiség átörökítéséhez.


Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesült:
Szlancsik Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, a Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése című munkájáért. Témavezető: dr. Orbulov Imre, BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék. A pályamunka a mechanikai energia elnyelésére alkalmas, az építő-, a jármű- és védelmi iparban egyaránt felhasználható fémhabok témakörben, igényes numerikus szimulációkkal és laboratóriumi mérésekkel elért eredményeket tartalmaz.


A díjazott kollégák közül megkülönböztetett figyelemmel gratulálunk dr. Józsa János Balázs építőmérnöknek, a BME tanszékvezető egyetemi tanárának és jelenlegi rektorának, a mérnök-kamarai rendszer aktív támogatójának. Néhány gondolat az ünnepségen felolvasott méltatásból:
Józsa János Balázs 1957-ben született, Műegyetemi tanulmányait 1981-ben abszolválta vízépítő-mérnöki szakon. Kandidált 1993-ban, majd onnan indult stelláris tudományos karrierje, amely az akadémiai székig repítette. Jelenleg egyetemi tanár, a BME rektora. Tudományos munkássága a VITUKI-ban kezdődött. Itt mélyült el egyre jobban a numerikus hidrodinamika problémáinak megoldásában, amit azóta is töretlenül folytat. Alapvető és nemzetközileg ismert eredményeket ért el a tavak és folyók hidrodinamikája területén. A tavak témakörében nevéhez fűződik a szél áramláskeltő hatásának a tófelszín feletti belső határréteg-fejlődés figyelembevételével való újszerű leírása. Irányító szerepe volt a felszíni áramlások adaptív hálófinomításon alapuló modellezési elveinek kialakításában. A folyami kutatásokban a finomfelbontású sebességeloszlás-mérés meghonosítója, fontos Duna- és Tisza-szakaszok áramlási és morfológiai modellezésének irányítója. Hidromorfológiai modellezési ismereteit felhasználva, az MTA szakértői karának tagjaként az iszapkiömlés gyors numerikus reprodukálásával és szcenárió-analízisével jelentősen hozzájárult az ajkai vörösiszap-katasztrófa környezeti kárelhárítási munkáinak tervezéséhez. Eredményei több neves külföldi doktori iskola kutatási témájává váltak. Eddigi munkáját a vízmérnöki tudományok, valamint a felsőoktatás jelentős hazai kitüntetéseivel ismerték el.

Tudósított: Sipos László József, a Magyar Mérnöki Kamara Elnökség tagja