BPMK

Dr. Zöld András 1939 – 2023

Prof. dr. Zöld András gépészmérnökként dolgozott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Fő kutatási és oktatási területe az épületenergetika volt. A műszaki tudományok doktora és kandidátusa címeit ezen a területen végzett kimagasló munkásságáért szerezte. Évtizedekig vezette a BME Épületgépé-szeti és Épületenergetikai Tanszékét, ahol nemcsak szakmai, hanem emberi nagyságáról is tanúbizonyságot tett.

Zöld András 1939-ben született Budapesten. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, gépészmérnöki diplomáját 1963-ban szerezte a Műegyetemen épületgépészeti ágazaton, 1974-ben pedig mérnök-matematikus oklevelet szerzett az ELTE-n. Professzora, Macskásy Árpád meghatározó hatással volt pályafutására. A műsza-ki tudomány kandidátusa címet 1972-ben, a műszaki tudomány doktora címet 1982-ben szerezte meg.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1963-tól 2010-ig folytatott oktatási tevékenységet. Kutatási és oktatási területe volt az épületenergetika, határolószerkezetek és épületgépészeti rendszerek energe-tikai és funkcionális integrálása, a passzív szoláris rendszerek, valamint a rehabilitációs környezettervezés. 1982-től 1994-ig a Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Épületfizika Laboratóri-umának vezetője, 1995-től 2004-ig tanszékvezető, 1999. és 2004. között pedig a Kar tudományos dékánhelyet-tese volt. A kilencvenes években, TEMPUS projektjei keretében számos hallgató külföldi részképzését szervez-te, 2001-ben akkreditáltatta a rehabilitációs szakmérnök képzést, amelynek 2010 nyaráig előadója és szervező-je volt. A Csonka Pál Doktori Iskolában haláláig aktívan tevékenykedett. Nyugdíjazásától 2019-ig a Debreceni Egyetem Műszaki Karán óraadóként oktatott. Ez idő alatt több hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt és bekapcsolódott a Fenntartható Energetika doktori program munkájába is.
Nevéhez fűződik 24 tankönyv és jegyzet, melyeken mérnökgenerációk nőttek fel, valamint 8 szabadalom. Zöld András igyekezett a hasonló tematikájú európai képzésekkel kapcsolatot teremteni, és folyamatos együttműkö-dést kialakítani, melynek eredményeként hallgatói tanulmányutak valósultak meg, vendégelőadók jöttek a tan-székre és több, kétnyelvű tananyag született. Az épületenergetika, szoláris építészet területén 15 nemzetközi kutatási projekt résztvevője volt. Mentoráltjai közül nyolcan szereztek PhD fokozatot.
Előadásokat tartott többek között a londoni AA School of Architecture, a University of Ljubljana és az Uni-vesidad de Sevilla posztgraduális kurzusain. Tagja volt az International Solar Energy Society, a Hochschul-lehrer-konferenz für Bauphysik, az International Association of Solar Energy Education, a Passiv and Low Energy International, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Építészeti, az Építéstudományi és az Energeti-kai Tudományos Bizottságainak.
Meghatározó szerepet vállalt 2 hazai szabvány és a 2006. óta életben levő épületenergetikai szabályozás kidol-gozásban, melyek ma is nagy jelentőséggel bírnak az építőipari gyakorlatban.
Hallgatóival, doktoranduszaival személyes, közvetlen kapcsolatot ápolt. Szaktudása, elhivatottsága sokuk szakmai pályafutását alapvetően meghatározta. Távozásával vitathatatlan szakmai érdemei mellett személyisé-ge, támogató tanácsai, betölthetetlen űrt hagynak maguk után. Tanítványai, szellemi örökösei mellett a mozgás-korlátozott emberek közössége is köszönettel és szeretettel emlékszik rá.

Zöld András temetése április 14-én, pénteken, 11:45-kor lesz az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.).