BPMK

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK konferenciája

Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, mint házigazda köszöntötte február 15-én a kamara székházában a résztvevőket az immár hagyományossá vált Építőipari Nívódíjasok konferenciáján.

Kassai Ferenc elöljáróban köszöntötte a 2018 évben Építőipari Nívódíjat kiérdemelt építményeket tervező, kivitelező és lebonyolító kollégákat. Kiemelte, hogy a szakmai előrelépést is segíti, hogy a díjazottaknak lehetőségük van e rendezvény keretei között munkájuk bemutatására.
Köszöntötte az Építőipari Nívódíj alapítóit és az alapítókhoz később csatlakozott szervezetek képviselőit; az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökét Koji Lászlót, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) elnökét, Tolnay Tibort az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának elnökét, Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábort, Pallay Tibort az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elnökét. Köszöntöm Bálint Pétert az Építőipari Nívódíj Bizottság Bíráló Bizottságának elnök-helyettesét, Hollai Pált az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma titkárát, aki egyben az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának titkára is, Nagy Gyulát a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, Dr. Kiss Jenőt a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának elnökét.

Az Építőipari Nívódíj célja az, hogy az építőipari mesterséget magas színvonalon végzők munkáján keresztül is erősödjön a szakma megbecsülése. Ez a cél egybeesik Kamaránk törekvésével: munkánkban minket is az vezérel, hogy a mérnöki tevékenység társadalmi presztízse emelkedjen. Az alapítók és a csatlakozó szervezetek az építési szakma meghatározó részét képezik. Ezért az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj valódi elismerés, mert „a szakma adományozza a kiemelkedő szakmai teljesítményekért”.  A benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki - technikai színvonalának megítélésére, a gazdaságosság kérdéseire, továbbá a közreműködők; a beruházó, a tervező, a kivitelező együttműködésére terjed ki. Mindannyian tudjuk, hogy az építés csapatmunka, összetett alkotói tevékenység, benne együtt valósul meg a mérnöki tervezés, a kivitelezés, a megépítés folyamata, a munka eredménye pedig úgy foglalható össze, hogy az elkészült alkotás kiszolgálja az építtető igényeit, eleget tesz a funkcionális elvárásoknak, és megjelenésével gazdagítja a környezetét. 

Az épített világunk olyan közkincs, amelyben együtt, egymást feltételezve van jelen az alkotó egyén és a társadalom, a múlt és a jelen. Épített környezetünk a kor gazdasági és politikai viszonyainak pontos tükre. Minden kor épít – teremt és őriz – amivel a saját és további nemzedékek életminőségét meghatározza. E hatalmas nemzeti érték megőrzése és növelése rendkívül fontos nemzetgazdasági cél. A politika, a társadalom és az építésügyi szakma, megkerülhetetlen, közös felelőssége, közmegegyezésre épített politikai program alapján biztosítsa épített környezetünk fejlesztését és védelmét. Ezzel az utánunk jövő generációk számára tesszük élhetővé a világunkat, nyitunk elfőttük távlatokat. Az építési kereslet a többi iparág fejlesztési igényeiből, az infrastruktúra-fejlesztésekből, az intézményi és kereskedelmi építmények építéséből, a lakásépítésből és a meglévő lakás- és épület-állomány felújításából, átalakításából, korszerűsítéséből tevődik össze. A kormányzat felismerte, hogy a lakásépítés élénkítése eminens feladat.  Az építésben érintett érdekvédelmi szervezetek régóta szorgalmazott javaslatait figyelembe véve a kormányzati intézkedések hatására a várt fejlesztések elindulhattak és így végre elkövetkezhet az új lakások kínálati piaca. A kormány intézkedéseit e téren csakis üdvözölni lehet. Itt tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy a lakásépítés átfutási ideje minimum 2-2,5 év. De figyelmet kell szentelnünk a meglévő lakásállományra is, ennek a hatalmas nemzeti vagyonnak föl kell javítani a műszaki állapotát! A mintegy négymillió lakást kitevő állománynak legalább fele nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, és ez érvényes családi házakra, társasházakra és panelépületekre egyaránt; a középületek esetében az arány még rosszabb. Az ország energiafelhasználásának közel 40%-a az épületeink energiaellátására fordítódik, melynek kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható. Tehát egyre fontosabb, hogy a megtermelt energia minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra. Erre figyelmeztet bennünket az elmúlt időszak tomboló hősége, az idei szokatlanul hideg tél és általuk a jelentősen megnövekedett energia-csúcsfelhasználás.

Fontos, hogy a polgárok gondolkodásmódja változzon, a felhasználók törekedjenek az energia megtakarításra, mert köztudott, hogy a fel nem használt energia a legjobb energia-megtakarítás, és a rezsicsökkentés új dimenziójának nevezhetjük. A műszaki fejlődés eredményeként szinte napról-napra új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az információs társadalom térnyerésével a korábban használt fogalmak új tartalmakat is kapnak. Az informatika fejlődésével ma már okos házakról és un. intelligens városokról beszélünk, a mi gyakorlatunk is ezt kell követnie. Röviden szólt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaráról. A BPMK a megyei kamarák közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja. Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Kamara több mint 10.000 tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több mint 20.000 műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez. Ezen túlmenően – emlékeztett --, hogy a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát. Ezek közé tartozik – egyebek mellett -- az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálása az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében. Az energetikai-tanúsítás egy komplex módon elvégzett méréssorozat, amelyet jogszabályok által meghatározott módon végeznek el. A tanúsítások eredménye növeli a lakosság energiatudatos gondolkodását, befolyásolja az ingatlan piaci értékét, vagy például egy, bérbeadás esetén a bérleti díjat. Tehát döntő tényező az energiatanúsítások minősége, különösen azért, mert óriási mennyiségről van szó. Magyarországon évente mintegy százezer épület energetikai-tanúsítása készül el. Ezek célja, hogy emelkedjen az energiahatékonyság szintje, ehhez pedig az kell, hogy az energetikai fejlesztések optimális mértéket érjenek el.
Ezt ismerte föl a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, amikor független ellenőrzési rendszert kezdett el működtetni, amely az épületenergetikai-tanúsítványok utóellenőrzését, minőségellenőrzését foglalja magába. A fenntartható fejlődés, városfejlesztés alapvető feltétele az energiahatékonyság, a természeti erőforrások gazdaságos kihasználása, melyhez elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának javítása. Az ehhez szükséges tervezői és kivitelezői kapacitás, rendelkezésre áll ma hazánkban. E gondolatok jegyében megnyitotta az „Építőipari Nívódíjasok – 2018” konferenciát, a kitüntetetteknek jókívánságait kifejezve további sikeres munkát kívánt. Végezetül felkérte Dr. Kiss Jenőt a Magyar Mérnök Kamara Építési tagozatának elnökét, a konferencia levezető elnöki teendőinek ellátására.
Koji László beszédében visszaemlékezett arra azidőszakra, amikor az Építőipari Nívódíjat alapították. 1994-ben szétesett volt az építőipar. Gyorsan ment végbe az építőipari cégek privatizációja annak minden előnyével és hátrányával. A társadalom megítélése ambivalens volt az építőiparral szemben. Akkor született az ÉVOSZ azon javaslata, hogy legalább a szakma becsülje meg a kiváló teljesítményeket. Elmondta, hogy amikor az Építőipari Nívódíjat alapították, az alapítók remélték, hogy azzá válik a díj, amivé mára lett; mértékké a szakmában, amit  az alapítók összefogása is jelképez. A köztestületi kamarák, a tudományos egyesületek és az ÉVOSZ összefogására van szükség, ne csak kijáró szervezetek legyünk külön-külön, ne csak a saját tagságunkra gondoljunk, hanem az építők teljes társadalmára. Azért is kellenek ezek a díjak, hogy az építőiparról ne pusztán a negatív eredmények kapjanak hírt a mediában, hanem a pozitív eredmények is legyenek hír értékűek. Véleménye szerint a díj fel fog értékelődni, mert fontos, hogy egészében látható legyen a megvalósult mű széles körben. A mai építőipar a jó adatokat mondhat magáénak; az építés volumene 22,3%-kal emelkedett az előző évhez képest és mára mintegy 320 ezer főt foglalkoztat.  További célunk kell legyen a megfelelő számú új lakás építése, az elmaradt lakásfelújítások pótlása, az élőmunkaerőt kiváltó eszközök beszerzése. Lényeges szempont még a jövőre nézve, hogy a saját erőforrásainkat tartsuk meg, a hatékonyságot, pedig javítanunk szükséges. Elengedhetetlen a megfelelő képzés és továbbképzés.  Végezetül elmondat, hogy legyen időnk mindenkor, a jó létesítményekben elmélyülni és tanuljunk belőle. A mai napra felemelő, könnyed, szép délelőtött kívánt.
Pallay Tibor előadásában elmondta, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, (mint az Építőipari Nívódíj alapítói), a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány immár hagyományosan rendezi meg az előző év díjazott létesítményeit bemutató konferenciát. Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány alapításának 25. évfordulója kapcsán rövid áttekintést adott az Építőipari Nívódíjról. Az Alapítvány úgy kapcsolódik ehhez, hogy a díjat alapítók, az Építéstudományi Egyesület és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége határozott úgy, hogy annak kezelését ránk bízza. Ez azt is jelenti, hogy a Nívódíj szabályzatát és éves felhívását is kuratóriumunk hagyja jóvá. Az első pályázat meghirdetésére 2000-ben került sor, 7 díjazott volt. Az évek során összesen 150 díjat ítélt oda a bíráló bizottság. Bár a kategóriák többször változtak (évente változtathatók) összességében a legnépszerűbb a középület, összesen 57 díjjal, ezt követi az ipari-kereskedelmi kategória 26-tal és a műemlék felújítás-helyreállítás 23-mal. Érdekességként említette, hogy a kategóriák folyamatosan bővültek, így ma már a mélyépítést is felölelik. 2010 óta létezik az infrastruktúra, 2012-től környezetvédelem és a közlekedés kategória. A pályázó és díjazott nagyszámú szervezet között számos évről évre visszatérő is van, ezek között az első helyezett a Market és dobogós a Hídépítő csoport, valamint a Swietelsky csoport is. 2018-ban alapítványunk nyolc kategóriában hirdette meg a pályázatot. Nem volt jelentkező környezetvédelmi és vízügyi, valamint mezőgazdasági építmény kategóriában. A díjakat az alapítók és a társult tagok által delegáltiakból álló bíráló bizottság ítélte oda.
Rövid keresztmetszetet adott a múlt évi díjazottiakról, előre vetítve a soron következő előadások témáit, egy-egy jellegzetes momentummal.
Többlakásos lakóépület kategóriában két pályázat is érkezett. Nívódíjat kapott a debreceni Dóczy Park 237 lakásos lakóépület A három tömbből álló nyolcszintes épületegyüttes a kivitelező saját beruházása. Debrecen kiemelkedő területén, a Nagyerdő szomszédságában extravagáns homlokzatával emblematikusan jelenik meg a létesítmény. Egy falu nagyságát kitevő lakásmennyiség épült itt fel anélkül, hogy az emberi lépték megsérült volna.
Középület / sport kategóriában nívódíjas a szombathelyi Haladás Sportkomplexum
A nemzetközi szabványoknak megfelelő sportkomplexum és rekreációs övezet alakult ki, amely európai szintű szolgáltatást képes nyújtani. Az igényes kivitelezésű, sokoldalú sportlétesítmény, mely egy stadiont és egy többfunkciójú sportcsarnokot foglal magába, korszerű megjelenésével jól illeszkedik a nagyvárosi környezetbe, új városi tér alakult ki.
Középület / oktatási kategóriában Építőipari Nívódíjat nyert a budapesti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus Új Oktatási Épülete
Ez az épület– a „Ludovika” műemléki épülete mellett - 8 szinten és közel 20.000 négyzetméteren valósult meg. Az épület alaprajzának fordított „Z” formája két, cca. 1300-1400 m2-es alapterületű háromszöget rajzol ki. A kiemelkedő építészeti alkotás magas kivitelezési, technikai, felszereltségi színvonallal párosult és kiemelkedő és jövőbe mutató példája a felsőoktatási létesítményeinknek.
Középület / kereskedelmi kategóriában nívódíjat kapott a ferihegyi repülőtéren megépült Airport Hotel.
Az összesen 145 szobás Ibis Styles 3 csillagos hotel az első közvetlen – gyalogos – repülőtéri összeköttetéssel rendelkező hazai szálloda. Kiválóan illeszkedik a környezetébe, a repülőtér utasainak érkezési fókuszába. A létesítmény az eddigi visszajelzések szerint sikeresen megfelel a növekvő idegenforgalom speciális igényeinek.
Ipari és energetikai építménykategóriában nívódíjas a nyírbátori Autóalkatrész Gyártó Üzem
A szépen rendezett telephely az előregyártott vasbeton szerkezetű gyártóüzem-raktár csarnokkal és fejépülettel, vízszintes szendvics panelos homlokzatával látványos íves bejárati csarnokkal, teljes infrastruktúrájával jó példája korunk ipari építészeti színvonalának.
Ipari és energetikai építménykategóriában szintén nívódíjat nyert a Gyöngyöshalászon felépült Apollo Tyres autóabroncs gyár.
A különleges technológiai, tűz és vegyvédelmi követelmények szerint kialakított gyár a funkciók szerint 5 belső tömbből áll, a homlokzatok kialakításával egységes képet mutat. Rendkívüli teljesítmény volt az óriás beruházás megvalósítása ilyen minőségben ilyen rövid idő alatt.
Műemlék-helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában Építőipari Nívódíjat kapott az Egykori Zugligeti Lóvasút végállomás rekonstrukciója
A 145 éves sokáig elhagyatott, pusztuló épület eredeti karakterének és arculatának megfelelően, de a mai kor követelményei szerint építették újjá, kivételes építészeti értékeit helyezve előtérbe. A műemlék épület rekonstrukciója és bővítése részben az eredeti tetőszerkezetek és homlokzati „fachwerk -ek megtartásával, részben a nyílászárók és homlokzati fa díszítések újragyártásával történt.
Közlekedési létesítmény kategóriában hosszú évek után egy útépítési projekt lett nívódíjas, a 21. sz. főút Pásztó város és Mátraszőlős község közötti szakasz négynyomúsítása
A projekt kivitelezése során a 2x1 sávos meglévő út 3,73 km hosszban került korszerűsítésre 2x2 sávos, emelt sebességű, elválasztó sávos főúttá. Három csomópont épült, melyek közül egy külön szintű, egy szintbeni hagyományos és egy szintbeni kétsávos „turbó” típusú körforgalom. Ezzel csökkent a zaj-, és környezeti terhelés, dinamikusabb és biztonságosabb lett a közlekedés.
Komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában egy különleges projekt lett díjnyertes, a szegedi ELI-ALPS Kutatóközpont
Szegeden valósult meg a nagyteljesítményű lézerekre alapozott összeurópai kutatási terv három projektjéből a magyar kutatóközpont. A speciális műszaki és környezettudatos kivitelezési munka kiváló minőségben készült el és a kutató központ megjelenésében is méltó módon reprezentálja Európa és benne Magyarország vezető szerepét a tudományos kutatásban.  
Komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése is kapott díjat.
A projekt résztvevői konstruktív együttműködése tette lehetővé, hogy számos előre nem látható akadály ellenére a munka határidőre, a műszaki követelményekben foglaltaknak maradéktalanul eleget téve elkészült. A projekt, illetve a kikötői infrastruktúra szempontjából legjelentősebb eredmény az intermodalitás biztosítása volt, amellyel lehetővé vált a közút, vasút és víziút összekapcsolása, és a közlekedési módok között az áruk szabad átrakási lehetőségének biztosítása.
2018-ban – amely mutatja a pályázatok magas színvonalát – a bíráló bizottság két elismerő oklevelet is megítélt az alábbiaknak:
Többlakásos lakóépület kategóriában a Római Lakópart Üdülőotthonnak
Budapesten zöld övezetében, az óbudai római parton két épületben 49 apartman kapott helyet a hozzájuk tartozó közösségi terekkel, valamint csónaktárolóval. A kivitelezés gondos, magas színvonalú, az igényes vevői követelményeket jól kielégítő munka.
És Műemlék-helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában a budapesti Markó Irodáknak.
Az épület jellegzetes téglahomlokzatával évtizedekig a belváros patinás létesítménye volt, benne a vezérlőteremmel, melyet a szakirodalom „minden idők legszebb hasonló rendeltetésű üzemi helyiségként tart számon”. A revitalizáció során korszerűsített irodaház sajátos térkapcsolattal mutatja be a terek sokféleségét, a megvilágíthatóságot, galériák és belső teraszok „hangsúlyozzák a tér játékosságát”

Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor; „70 éves az Építéstudományi Egyesület, az Építőipari Nívódíj alapító tagja” című előadását Tamási Áron idézettel kezdte: "Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója." Ismertette az Építéstudományi Egyesület elmúlt 70 évét 1949 évi alapítástól napjainkig. megemlékezett az egyesület elnökeiről és főtitkárairól, vezetőiről. Kiemelte az 1952.-ben létrehozott Magyar Építőipar című folyóiratot, ami a mai napig ad tájékoztatást az építési tevékenység eredményeiről. Előadását archív filmekkel színesítette. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenben eligazodni és a jövőt építeni akkor tudjuk, ha ismerjük a múltunkat.
Bálint Péter: a konferencia összefoglalásaként köszönetet mondott az előadóknak, a díjazott építmények tervezőinek, kivitelezőinek, akik bemutatták szép alkotásaikat. Nagy élmény volt mindannyiunknak. A Bíráló Bizottság munkájával kapcsolatban elmondta, hogy a bírálati tevékenység is minden esetben nagy élmény, de ugyanakkor fárasztó is az országban – nagyon rövid idő alatt – a helyszínen megtekinteni és értékelni a nagyszámú pályázó alkotását. Úgy értékeli, hogy az Építőipari Nívódíj pályázat presztízse évről évre nő. Pályázatot nyújthatott be a minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább a tárgy évet megelőző év végéig használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek bármelyike. A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú Bíráló Bizottság az ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentáció, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. Végezetül megköszönte a díjazottak értékes előadását, diaképes bemutatóit, a résztvevők érdeklődő figyelmét.
Dr. Kiss Jenő: zárszavában köszönetet mondott az előadóknak, a díjazott építmények tervezőinek, kivitelezőinek, akik bemutatták szép és tanulságos alkotásaikat.

A nívódíjas építményeket a tervezők, a kivitelezők és a beruházók együttesen mutatták be diaképes előadásokkal. Elmondták a megvalósult építmények tervezési és kivitelezési problémáit is.
A bemutatásra került építményekről a diaképek megtekinthetők az Építőipari Mesterdíj Alapítvány honlapján.
http://www.mesterdij.hu/dztniv.php

Az Építőipari Nívódíjban részesült pályamunkák részletes bemutatása:

Többlakásos lakóépület kategória
Dóczy Park, 237 lakásos lakóépület - Debrecen
Építtető: DÓCZY Ingatlanfejlesztő Kft. (Debrecen)
Tervező: BORD Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (Debrecen)
Alvállalkozó: HAJDU-ALU Építőipari és Fémszerkezetgyártó Zrt. (Debrecen)
Alvállalkozó: MONOLIT-ÉPSZER Szolgáltató, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen)
Alvállalkozó: CSIKIZO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen)

Évek óta nem érkezett pályázat lakóépület kategóriában. Az idén díjazott, három tömbből álló nyolcszintes épületegyüttes a kivitelező saját beruházása. Debrecen kiemelkedő területén, a Nagyerdő szomszédságában extravagáns homlokzatával emblematikusan jelenik meg a létesítmény. Egy falu nagyságát kitevő lakásmennyiség épült itt fel anélkül, hogy az emberi lépték megsérült volna. Azon túl, hogy az épülettömbök zöld területeket, belső parkot és játszóteret fognak közre, az épületekre magukra is zöld tetőteraszok kerültek. A korszerű épületgépészettel felszerelt lakások alaprajzilag jól megfelelnek a funkcionális igényeknek, végső kialakításuk igazodott a vásárlói igényekhez. A kivitelezés színvonala példás, szépek a betonfelületek, jó minőségűek az alkalmazott anyagok. A gondos tervezés és kivitelezés együtt emelték az épület értékét.

Középület / sport kategória
Haladás Sportkomplexum - Szombathely
  Építtető: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. (Szombathely)
  Tervező: Vision Építész Iroda Kft. (Budapest)
      Generálkivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft. – ZÁÉV Építőipari Zrt. konzorcium
     Lebonyolító: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: ZALA-ELEKTRO Kft. (Zalaegerszeg)
Alvállalkozó: Spie Agis Fire & Security Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Gedi Építő Kft. (Budapest)

A nagy múltú, közel százéves szombathelyi sportegyesület létesítményei az évek alatt elavultak, korszerűtlenné váltak. Időszerű volt a megújítás, hogy olyan a nemzetközi szabványoknak megfelelő sportkomplexum és rekreációs övezet alakuljon ki, amely európai szintű szolgáltatást képes nyújtani. Alapvetően két tömbben, de egymással szoros egységben valósult meg a koncepció. Az egyik maga a 8656 fő befogadóképességű, acélszerkezetű membrán héjalású labdarúgó stadion, a másik a különböző sportfunkciókat magába foglaló vasbeton szerkezetű sportcsarnok. Az igényes kivitelezésű, sokoldalú sportlétesítmény, mely korszerű megjelenésével jól illeszkedik a nagyvárosi környezetbe, új városi tér alakult ki az utak között.

Középület / oktatás kategória
Ludovika Campus új oktatási épület - Budapest
Építtető: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest)
Tervező: Finta és Társai Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: West Hungária Bau Kft. – ÉPKAR Zrt. - PBE Építő Kft. (W-É-P konzorcium)
Lebonyolító: Óbuda-Újlak Zrt. – Főber Zrt. (Ludovika 2016 konzorcium)
Alvállalkozó: Lengyel Építéstechnika Kft. (Dunakeszi)
Alvállalkozó: Argo-Hungary Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Éptak ’95 Kft. (Dunakeszi)

A Közszolgálati Egyetem új Oktatási Épülete – a „Ludovika” műemléki építménye mellett - 8 szinten és közel 20.000 négyzetméteren valósult meg. Ez az Orczy-kertre szerveződő Campus legfontosabb eleme. Az Oktatási épület tömbje a Wallenberg iskola (a Bárka Színház) és a Nagyvárad tér közé épült. Az épület alaprajzának fordított „Z” formája két, körülbelül 1300-1400 m2-es alapterületű háromszöget rajzol ki. Az Üllői út felé néző tér a beérkezés, az ünnepek tere, s e teret rajzolják ki a több emelet-magas oszlopok, ill. az épület kontúrját kijelölő gerenda. Az Orczy-kert felé néző másik háromszög, azaz az, I. emeleti plató a rekreáció, a pihenés helye. Az épület meghatározó része az impozáns, transzparens díszlépcső. A kiemelkedő építészeti alkotás magas kivitelezési, technikai, felszereltségi színvonallal párosult és kiemelkedő és jövőbe mutató példája a felsőoktatási létesítményeinknek.

Középület / kereskedelmi kategória
ibis Styles Airport Hotel - Budapest
Építtető: WPR PORT Kft. (Budapest)
Tervező: Aspectus Architect Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)
Lebonyolító: WING Zrt. (Budapest)
Üzemeltető: Accor Pannonia Hotels Zrt (Budapest)
Alvállalkozó: Dósa Padló Kft (Mogyoród)
Alvállalkozó: Zsarnóczy Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft. (Budapest)

Az összesen 145 szobás Ibis Styles 3 csillagos hotel az első közvetlen – gyalogos – repülőtéri összeköttetéssel rendelkező hazai szálloda. Az ötszintes épület centrális jellegű, íves homlokzati felületekkel rendelkezik, amely a déli oldalon résszerűen megnyíló belső udvar kialakításával oldódik. Kiválóan illeszkedik a környezetébe, a repülőtér utasainak érkezési fókuszába. A szálloda belső tereit a repülőtér hangulatát idézve a kor belsőépítészeti trendjeit követve alakították ki. A hotel speciális helyzetének megfelelően alkalmas a váratlan helyzetek megoldására is – például utazásukat megszakítani kénytelen nagyobb csoport fogadására. A szobákon túl népszerűek a konferenciatermek is, ahol különböző típusú rendezvényeknek biztosítottak helyszínt. A létesítmény az eddigi visszajelzések szerint sikeresen megfelel a növekvő idegenforgalom speciális igényeinek.


Ipari és energetikai építmény kategória
Autóalkatrész gyártó üzem és porta - Nyírbátor
Építtető: ROSENBERGER Magyarország Kft. (Jászárokszállás)
Tervező: STUDIO IN-EX Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Kiskunhalas)
Lebonyolító: KIBBAU’77 Kft. (Kalocsa)
Alvállalkozó: CSMT Kft. (Kiskunhalas)
Alvállalkozó: FIRSTINBAU Kft. (Újlengyel)
Alvállalkozó: PLAFON Kft. (Szeged)

Az új zöldmezős beruházás a németországi székhelyű cégcsoport legújabb hazai nagyberuházása, amely Nyírbátor ipari parkjának szélén új gyártó és szerelő-fejlesztő épülettel rendelkezik. Funkciója: autóipari és híradástechnikai kábelek és csatlakozók összeszerelése és részben gyártása. A szépen rendezett telephely az előregyártott vasbeton szerkezetű gyártóüzem-raktár csarnokkal és fejépülettel, vízszintes szendvics panelos homlokzatával látványos íves bejárati csarnokkal, teljes infrastruktúrájával jó példája korunk ipari építészeti színvonalának. Az építtető cég piaci és gyártástechnológiai okokból feltétlenül ragaszkodott a szűk, alig egy esztendős megvalósítási határidőhöz, amelyet csak a megvalósításban közreműködők - immáron rutinos, több korábbi sikeres beruházásnál is bizonyított résztvevő - szoros együttműködésével lehetett teljesíteni.

Apollo Tyres - Gyöngyöshalász
Építtető: Apollo Tyres Hungary Kft. (Budapest)
Tervező: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (Budapest)
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)
Lebonyolító: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Alvállalkozó: Metál Hungária Holding Zrt. (Szombathely)
Alvállalkozó: Hírös-Róna Zrt. (Kecskemét)
Alvállalkozó: FERROBETON Zrt. (Dunaújváros)

A zöldmezős gumiabroncsgyár mintegy 70 hektár nagyságú területen közvetlenül az M3 autópálya mellett Gyöngyöshalász külterületén, a lakóépületektől távol épült fel. Az indiai beruházás évente 5,5 millió személyautó és kisteherjármű valamint 675 ezer busz és tehergépjármű abroncs gyártókapacitással rendelkezik. A ma ismert legmodernebb technológiát alkalmazták az üzemi épületekben, mely rendkívüli feladatok elé állította a tervezőket és a kivitelezőket egyaránt, akik eleget téve a követelményeknek, tartották a határidőket. Ezekkel együtt megépültek a szükséges gépészeti, adminisztrációs, valamint a szociális létesítmények, út és közműcsatlakozások gépkocsi parkolók. A különleges technológiai, tűz és vegyvédelmi követelmények szerint kialakított gyár a funkciók szerint 5 belső tömbből áll, a homlokzatok kialakításával egységes képet mutat, alkalmazva az Apollo szürke, narancssárga és lila színeit. Rendkívüli teljesítmény volt ez az óriás beruházás ilyen minőségben ilyen rövid idő alatt.

Műemlék helyreállítás, épület rehabilitáció kategória
Zugligeti Lóvasút végállomás rekonstrukciója - Budapest
Építtető: Budapest Főváros XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzat
Tervező: ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: ARCHIBONA Építőipari és Kereskedelmi Zrt.
Lebonyolító: Tectonic Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: TechEnergy Kft. (Szeged)
Alvállalkozó: Puskás Művek Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Geo Concept Kft. (Budapest)

A 145 éves, sokáig elhagyatott, pusztuló épületet eredeti karakterének és arculatának megfelelően, de a mai kor követelményei szerint építették újjá, kivételes építészeti értékeit helyezve előtérbe. A svájci villa típusú egykori lóvasúti végállomás majd villamos megálló helyreállításán és a díszítőelemek megmentésén húsz különböző műemlékes és szakági tervező dolgozott egy éven keresztül. A műemlék épület rekonstrukciója és bővítése részben az eredeti tetőszerkezetek és homlokzati fachwerk-ek megtartásával, részben a nyílászárók és homlokzati fa díszítések újragyártásával történt. A legnagyobb kihívás az eredeti épület-szerkezetek és a mai követelmények összehangolása volt. Az utólagosan beépített – eredetileg fedett-nyitott – középső várócsarnokot üvegfallal határolva eredeti szépségében állították vissza. Az épület a térszint alatt, a pinceszinten a hegyoldalba süllyesztett új, többfunkciós épületrésszel bővült. A felújított épület kulturális- és rendezvényközpontként működik, közösségi-, üzleti- és családi rendezvények exkluzív helyszíneként.


Közlekedési létesítmények kategória
21. sz. főút - Pásztó és Mátraszőlős közötti szakasz négynyomúsítása
Építtető: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest)
Tervező: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Lebonyolító: PERFEKTUM Projekt Kft., HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft., Metró Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Alvállalkozó: KŐFUV Spedíció Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: SA-Sziget Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: OMEXOM Magyarország Kft. (Törökbálint)

A 21. sz. főút Nógrád megyei III. szakasza Pásztó, Mátraszőlős és Tar települések közigazgatási területét érinti. A projekt kivitelezése során a 2x1 sávos meglévő út 3,73 km hosszban került korszerűsítésre 2x2 sávos, emelt sebességű, elválasztó sávos főúttá. Három csomópont épült, melyek közül egy külön szintű, egy szintbeni hagyományos és egy szintbeni kétsávos „turbó” típusú körforgalom. A bővített szakasz csatlakozik a már 2006. évben megépített pásztói ill. tari 2x2 sávos főúti szakaszokhoz. A kivitelező - a közreműködő szervezetekkel történt kiváló együttműködéssel - a céltudatos mérnöki munka és a határozott projektvezetés eredményeképpen jelentős előteljesítéssel, mintegy 17 hónap alatt, 7 hónappal a szerződéses határidő előtt végezte el a négynyomúsítási feladatot és adta át a forgalomnak. Ezzel csökkent a zaj-, és környezeti terhelés, dinamikusabb és biztonságosabb lett a közlekedés. Jelentősen rövidült a menetidő és a térség erőteljesebben kapcsolódhat az ország gazdasági vérkeringéséhez.

Komplex infrastrukturális létesítmény kategória
ELI-ALPS Kutatóközpont - Szeged
Építtető: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged)
Tervező: ÁKMI Kft. – K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. – ARTONIC Design Építészeti Kft. (ÁKA 2012 konzorcium)
Generálkivitelező: STRABAG-MML Kft. – SWIETELSKY Magyarország Kft. konzorcium
Műszaki ellenőrzés: OVIBER – CSOMIBER, +E International Kft., ECO TEC Kft. (ELIXXI. Konzorcium)
Alvállalkozó: ALUKONSTRUKT Kft. (Szeged)
Alvállalkozó: ÜVEG és FÉMSZERKEZET Építő Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: ENSI Kft. (Budapest)

Hazánkban, Szegeden valósult meg a nagyteljesítményű lézerekre alapozott összeurópai kutatási terv három projektjéből – a cseh és a román létesítményekkel együtt – a magyar kutatóközpont. Ez az óriás-beruházás a város peremkerületében, a volt laktanya helyén öt részből álló épületegyüttesben helyezkedik el. A különleges kutatási technológiák rendkívüli kihívások elé állították a kivitelező konzorciumot, mint például a rezgésmentes követelmények speciális mélyalapozása, de a ma ismert legmagasabb szintű építés-technológiai megoldások egész sora jellemzi az épületeket. A speciális műszaki és környezettudatos kivitelezési munka kiváló minőségben készült el és a kutató központ megjelenésében is méltó módon reprezentálja Európa és benne Magyarország vezető szerepét a tudományos kutatásban.


Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése - Győr és Gönyű
Építtető: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tervező: SBS KOMIR Mérnöki Szolgáltató Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: A-HÍD Zrt. – Mészáros és Mészáros Kft. – Swietelsky Vasúttechnika Kft. (Kikötő Konzorcium)
Lebonyolító: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Hídtechnika Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Normálnyomtáv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szigetszentmiklós-Lakihegy)

A dunai kikötő fejlesztését célzó - 2013-2017 között megvalósult - projekt jó példája annak, hogyan lehet egy rendkívül összetett, az építőipar szinte valamennyi szegmensét felvonultató, sokszereplős beruházást, amelyik ugyanazon a munkaterületen, a ráépülő másik beruházással párhuzamosan zajlott, sikeresen lebonyolítani. Megépült a rakpart a darupályával, utakkal, vasúttal, közművekkel, zöldterminállal. Mederkotrással bővült a víziút. Elkészült a kezelőépület. A projekt résztvevői és a tervezés, kivitelezés során érintett szervezetek konstruktív együttműködése tette lehetővé, hogy számos előre nem látható akadály ellenére a munka határidőre, a műszaki követelményekben foglaltaknak maradéktalanul eleget téve elkészült. A projekt, illetve a kikötői infrastruktúra szempontjából legjelentősebb eredmény az intermodalitás biztosítása volt, amellyel lehetővé vált a közút, vasút és víziút összekapcsolása, és a közlekedési módok között az áruk szabad átrakási lehetőségének biztosítása.
 


Elismerő oklevél

Az okleveleket Bálint Péter, az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának elnökhelyettese adta át.
Többlakásos lakóépület kategória
Római Lakópart Üdülőotthon - Budapest, III. kerület Királyok útja 195-203.
Építtető: Terassa Kft. (Budapest)
Tervező: K.S. Stúdió Kft (Szentendre)
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Tető Janás Kft. (Várpalota)
Alvállalkozó: FÉMIXÓ Kft. (Derecske)

Budapest zöld övezetében, az óbudai római parton két épületben 49 apartman kapott helyet a hozzájuk tartozó közösségi terekkel, valamint csónaktárolóval. Az épületek alatt átjárható teremgarázs épült liftekkel. A háromszintes épületek középfolyosós elrendezésűek, az apartmanok 50 – 122 négyzetméteresek, de akár össze is nyithatók. Nagyméretű erkélyek és teraszok készültek, tetőszinten penthouse jellegű lapostetős kialakítással. Telepítésük a telken kelet-nyugati hossztengelyre szervezett, a Dunára és a Pilisre néző panorámával. A telek szépen parkosított zöldfelület. A főbejárat felől felszíni parkoló állások fogadják az érkezőt, a dunai oldalon szabadtéri sporteszközök és a közhasználat céljára átadott területen játszótér létesült. A kivitelezés gondos, magas színvonalú, az igényes vevői követelményeket jól kielégítő munka.

Műemlék-helyreállítás, építmény rehabilitáció kategória
Markó Irodák 9 (MI9) - Budapest, Markó utca 9.
Építtető: BONEMO Kft. (Budapest)
Tervező: DPI-DESIGN Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Dömper Kft. (Lábatlan)
Lebonyolító: White Star Real Estate Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: AHOMLOKZAT Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: ANAMIT Kft. (Göd)

A Markó u. 9. eredetileg transzformátor ház volt, ma a mellette álló lakóházzal együtt műemléki védettség alatt áll. Az „art deco” stílusú épület a lipótvárosi elektromos alállomás céljára épült 1929 és 1930 között. Az épület jellegzetes téglahomlokzatával évtizedekig a belváros patinás létesítménye volt, benne a vezérlőteremmel, melyet a szakirodalom „minden idők legszebb hasonló rendeltetésű üzemi helyiségként tart számon”. A pályázó 2014-ben vásárolta meg az épületet azzal a céllal, hogy a transzformátor házban - megtartva annak eredeti formáját és stílusát, megőrizve építészeti értékeit – a belső terek modern megjelenést és új funkciókat kapjanak. Miközben a pinceszint továbbra is az ELMŰ tulajdonában álló terület, a földszinten impozáns előcsarnokot és a felette lévő szintek irodákat alakítottak ki. A revitalizáció során korszerűsített irodaház sajátos térkapcsolattal mutatja be a terek sokféleségét, a megvilágíthatóságot, galériák és belső teraszok hangsúlyozzák a tér játékosságát.